Računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje Ultra d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor

INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDDPO-2I

V Uradnem listu RS, št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2013.

V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZDDPO-2I.


Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Z novelo ZDDPO-2I se s poglavjem X.a uveljavlja možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za gospodarske družbe, zavezance po ZDDPO-2, ki izpolnjujejo določene pogoje in opravijo priglasitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek.


Zavezanci, ki želijo ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, so dolžni to priglasiti, pri čemer niso dolžni vlagati vlog za podaljšanje načina ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za vsako obdobje, temveč se domneva, da želijo na ta način ugotavljati svojo davčno osnovo, če do določenega roka ne predložijo obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Za uporabo sistema poenostavljenega ugotavljanja davčne osnove je določena zgornja meja prihodkov v višini 50.000 eurov, ki se ugotavljajo v skladu s pravili o računovodenju, ter višina normiranih odhodkov v višini 70 % davčno priznanih prihodkov. Davčna osnova se ugotavlja podlagi davčno priznanih prihodkov in normiranih odhodkov. Dejanski stroški, davčne olajšave in davčna izguba se ne priznajo. Davčno obdobje je v tem primeru koledarsko leto. Spremljanje oziroma tekoče preverjanje izpolnjevanja pogojev je obveznost davčnega zavezanca.


Zavezanci, ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjujejo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov po poglavju X.a tega zakona, morajo ugotavljati davčno osnovo v skladu s splošnimi pravili tega zakona za celotno davčno obdobje, ki sledi tema dvema davčnima obdobjema.


Zavezanci, ki začnejo poslovati na novo, lahko ugotavljajo davčno osnovo po X.a poglavju v prvem in, če so začeli poslovati v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega obdobja, tudi v drugem davčnem obdobju, če davčnemu organu v roku, predpisanemu z zakonom, ki ureja davčni postopek, priglasijo da bodo ugotavljali davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.


Uvedba omejevanja koriščenja davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij

Z novelo ZDDPO-2I se omejuje koriščenje izgub iz preteklih davčnih obdobij na največ 50 % davčne osnove tekočega davčnega obdobja. Določba o omejevanju koriščenja davčnih izgub se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2013 ali kasneje. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu, bodo novo določbo prvič upoštevali za leto 2013, ostali zavezanci pa za davčno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, ki se začne po 1. 1. 2013.


Širitev olajšave za donacije s splošnokoristnimi nameni

ZDDPO-2 med davčnimi olajšavami določa tudi olajšavo za donacije. Pogoj za uveljavljanje navedene olajšave je izplačilo za določene, v zakonu taksativno naštete namene. Poleg že določenih namenom, novela ZDDPO-2I širi nabor navedenih namenov s splošnokoristnim namenom. V letu 2011 je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11), ki med drugim določa, da prostovoljske organizacije zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo, v njih pa se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. Z dodatnim namenom so zaobjeta zlasti področja, ki jih opredeljuje ta in na njegovi podlagi izdan pravilnik.


Sprememba obdavčitve plačil za storitve na viru

S spremenjeno ureditvijo se drugače določa vir dohodka v Sloveniji od storitev. Dohodki od storitev imajo vir v Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji oziroma če bremenijo rezidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v Sloveniji. Določeni sta torej dve navezni okoliščini, kdaj se šteje, da ima dohodek od storitev vir v Sloveniji. Pri tem bremenitev pomeni, da je bil rezident ali nerezident naročnik storitve oziroma se mu je priznal odhodek pri ugotavljanju davčne osnove. Po spremenjeni ureditvi bodo z davčnim odtegljajem obremenjene le taksativno naštete storitve, ki imajo vir v Sloveniji, in sicer plačila za storitve svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, informacijske in pravne storitve, če so plačane v države z nižjo obdavčitvijo.


Sklicevanje na direktivo Sveta 2011/96/EU

Država članica EU se mora v svojih predpisih sklicevati na direktive EU, ki jih s posameznim predpisom prenaša v svoj pravni red. V Uradnem listu Evropske unije L 385 z dne 29. 12. 2011 je bila objavljena Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. 12. 2011, str. 8), zato je bilo s tokratno novelo ZDDPO-2 spremenjeno citiranje na relevantno direktivo.

 Vir: DURS

 Objavljeno dne 20.12.2012
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu